Konkurranseutlysning

behovsavklaring

saksfremlegg

politisk vedtak

konkurranseutlysning

evaluere og velge

«Vi som jobber i RIIK ønsker å bidra med grønn omstilling. I den forbindelse kan sikrulærøkonomi som en del av en anskaffelse være et viktig virkemiddel.

Terje Øverby

Daglig leder RIIK 2016-2022

Formål

Her får du som innkjøpsansvarlig eller enhetsleder tips om gjennomføring av konkurranseutlysningen.

  • Hvordan skal du ivareta de føringene som politikere har gitt i investeringsvedtaket.
  • Hva slags konkurranseform bør du velge, og hvordan utarbeider du et detaljert konkurransegrunnlaget i henhold til regler, kravspesifikasjon og sirkulære tildelingskriterier.
  • Hvilke overvåknings- og rapporteringskriterier kreves for at anskaffelseskontrakten følger sirkulærøkonomiske prinsipper.
  • Hvordan utforme kontrakten for å kunne overvåke og rapportere på resultater som fremmer sirkulærøkonomi.
  • Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK) har ansvar for større rammeavtaler og hjelper gjerne også ved individuelle anskaffelser.

Steg 1: Sikre at dere har forstått føringer innen sirkulærøkonomi og diskuter gjerne med RIIK

I den regionale anskaffelsesstrategien heter det at kommunenes anskaffelser skal bidra til miljøvennlige løsninger og til å oppfylle målsettingen i kommunenes klimaplaner med bærekraftige løsninger. Det refereres også til at man skal sette miljøstandarder basert på kommunenes klimaplaner. Mange har forankret sirkulørøkonomi som virkemiddel i lokale klimaplaner. Som innkjøpsansvarlig innkjøpsansvarlig må du ha forstått hva dette innebærer for ditt ansvarsområde.

Steg 2: Utarbeid konkurransegrunnlag og regler

Konkurransegrunnlaget skal spesifisere ytelsen og konkurransevilkårene på en slik måte at leverandørene blir interessert og kan levere inn sine beste løsningsforslag på behovene dine. Konkurranseregler beskriver hvordan prosessen skal gjennomføres. Anskaffelser.no har en god veiledning hva grunnlage bør inneholde.

Steg 3: Tilpass konkurransegrunnlag etter type anskaffelse

Selve konkurransegjennomføringen starter med den formelle henvendelsen til markedet, vanligvis gjennom en kunngjøring på Doffin eller som hos oss, via portalen Mercell. DFØs kriterieveiviser er et viktig hjelpemiddel. Her finner du formuleringer til krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av kravene, som kan stilles i en anskaffelsesprosess. Veiviseren er delt inn i ulike produktgrupper.

Steg 4: Kvalifikasjonskrav

Kvalifikasjonskrav er krav du stiller for å sikre at leverandøren er egnet til å gjennomføre kontraktsforpliktelsene i hele avtaleperioden. Du kan stille krav om konkrete miljøledelsestiltak eller du kan be leverandøren beskrive hvilke miljøledelsestiltak han vil anvende for å nå anskaffelsens miljømål og oppfylle miljøegenskaper som er angitt i anskaffelsesdokumentene.

Steg 5: Kravspesifikasjon og tildelingskriterier

Spesifikasjoner, krav, kriterier og kontraktsvilkår. I foa § 7-9 er det anbefalt å vekte et miljøtildelingskriterium minimum 30 % og bestemmelsen sender et tydelig signal om at miljø er viktig. Hvor høyt dere skal vekte tildelingskriterier på miljø må imidlertid vurderes konkret i den enkelte anskaffelse.

Grønn investering

Steg 6: Forslag til avtaler

Tekst kommer Hvor tilpasser man standard avtaler? Hvilke kapitler er aktuelle?

Grønn investering

Læringspunkter

Som innkjøpsansvarlig/enhetsleder har du lært om:

  • Hvordan å gjennomføre konkurranseutlysningen for å sikre en sirkulær anskaffelse.
  • Hvilken konkurranseform som egner seg for din utlysning, hvordan utarbeide konkurransegrunnlaget, regler,  kravspesifikasjon og tildelingskriterier.
  • Hvordan ta hensyn til de føringer som politikere har gitt i investeringsvedtaket og forankre dette i kontrakten.