Saksfremlegg

behovsavklaring

saksfremlegg

politisk vedtak

konkurranseutlysning

evaluere og velge

Det er viktig at man som ansvarlig for å lage saksdokumenter til politikere vektlegger faktorer som fremmer bærekraft, herunder sirkulærøkonomiske prinsipper.

Eva Snare

Tidligere næringssjef i Nord-Odal kommune

Formål

Etter å ha lest denne siden har du som saksbehandler eller konsulent lært:

  • Hvordan å formulere et saksfremlegg basert på de åtte prinsippene for sirkulærøkonomi som utgangspunkt for vurderingen.
  • Hvordan forankre gevinsten av de sirkulære anbefalingene i saksinnlegget tilbake til kommunale styringsdokumenter og mål om klima- natur- bærekraft og ressurseffektivitet.
  • Hvordan etablere kriterier som leverer på sirkulære økonomi.

Steg 1: Hvordan forankre anskaffelsen til sirkulærøkonomi?

I vurderingsprosessen kan man bruke prinsippene for sirkulærøkonomi og stille spørsmål: Prioiriterer vi fornybare ressurser? Kan vi reparere/forlenge levetid på det vi har? Kan investeringen lett vedlikeholdes? Er det mulig å bruke resirulert materiale? Kan investeringen brukes etter endt levetid? Kan vi med vår etterspørsel, skape innovasjon?

Steg 2: Finne gode eksempler på sirkulære alternativ

Det kan være lurt å se hva andre kommuner har gjort. Under menypunkt "Eksempler" kan du finne gode eksempler på hva andre kommuner og private aktører har gjort for å fremme sirkulærøkonomi gjennom anskaffelser.

Steg 3: Invitere til markedsdialog. Få presentasjoner.

Som en del av forarbeidet, kan det være lurt å avtale møter eller presentasjoner av tidligere prosjekter eller mulige leverandører. Dette er fullt mulig samtidig som man ivaretar likebehandlingsprinsippet. Formålet med dette steget er rett å slett å finne ut litt mer om alternativene. EU har utarbeidet en veileder med veldig mange gode europeiske eksempler som anbefales.

Steg 4: Vurder om det er nødvendig med pilotprosjekt

Hvis du tror at løsningen innebærer mange ukjente elementer, kan det være lurt å gjennomføre et forprosjekt eller et pilotprosjekt. Formålet med prosjektet blir da å finne ut om skissert løsning rett og slett lar seg realisere i en større målestokk. I vår region er O-house (circle house) et godt eksempel, det samme er test batterilastebilen "Emma" i Grønt landtransportprogram.

Steg 5: Utarbeide saksmateriale og foreslå vedtak

Som en del av en politisk sak kan det under "bakgrunn" bør du henvise til de føringer som ligger i regionens satsing på sirkulærøkonomi ssom er forankret i Klima og miljøstrategi i Kongsvingerregionen. Som en del av saken bør det fremgå konsekvenser for sentrale områder som økonomi, ressurser, klima/miljø, (eller bærekraft). Det er viktig at saken synliggjør gevinster så vel som kostnader. Asker kommune har vedtatt en egen anskaffelsesplattform som går lenger enn vår regionale anskaffelsesstrategi.

Læringspunkter

Nå har du lært at du som saksbehandler eller konsulent bør:

  • Bruke de åtte prinsippene for sirkulærøkonomi som utgangspunkt for saksvurderingen.
  • Forankre anbefalinger som fremmer sirkulærøkonomi tilbake til kommunale styringsdokumenter.
  • Anbefale forstudie eller pilotprosjekt, og at det er viktig å ha markedsdialog for å lykkes.
  • Hente inspirasjon fra andre kommuner som har vedtatt anskaffelser med tydelige sirkulære føringer.