Om oss

I løpet av 2020 har de seks kommunene i Kongsvingerregionen gjennomført en Circle Scan. Studien ble gjennomført i samarbeid med Circle Economy og Circular Norway etter deres anerkjente metodikk brukt for ulike byer og regioner globalt. En Circle Scan er en situasjonsanalyse og mulighetsstudie for sirkulær økonomi i et avgrenset område. Prosjektet ble finansiert med skjønnsmidler fra fylkesmannen i Innlandet, regionrådet var prosjekteier, og Nord-Odal vertskommune for prosjektet.

Circle Scan-prosjektet hadde som mål å munne ut i minst tre konkrete innovasjonsprosjekter der kommunene var partnere. Det ble utviklet og avlevert handlingsplaner for fire konkrete piloter, en av disse var Sirkulære anskaffelser. Den fjerde piloten O-House ble lansert mens Circle Scan prosjektet pågikk.

Begrunnelsen bak utvikling av Sirkulære anskaffelser-piloten ble tatt i fase 2 av Circle Scan-prosjektet. Utgangspunktet var funn om lav kunnskap om sirkulærøkonomi i regionen, og lite bruk av resirkulerte og gjenbrukte materialer i byggenæringen.

I tråd med bærekraftstrategien og nasjonale føringer er det behov for å øke kunnskapen om grønne, sirkulære og bærekraftige anskaffelser i offentlig sektor. Det offentliges innkjøpsmakt er stor. Ved å vektlegge sirkulære kriterier i konkurransegrunnlaget i anbudsprosesser, kan kommuner fremskynde økt etterspørsel etter varer og tjenester som oppfyller sirkulærøkonomiske prinsipper og kriterier.

Det interkommunale miljø- og klimanettverk i Innlandet har utarbeider en regional klima- og miljøstrategi som er vedtatt i kommunestyrene. Ifølge planen skal kommuneorganisasjonene være klimanøytrale innen 2025. Innkjøp er nevnt som ett virkemiddel for å nå dette målet ved; tiltak om at det i innkjøp skal stimuleres/stilles krav til økt bærekraft og minst mulig karbonavtrykk.

EU har allerede kommet godt i gang med implementeringen av Public Procurement for Circular Economy, og har iverksatt sin «Circle Economy Action Plan» for å lykkes med å bli nullutslippskontinent innen 2050 i tråd med klimamålene i Parisavtalen.

Deltakere i prosjektet finner du i tabell under. Sofie Pindsle ledet prosjektet for Circular Norway ut 2021. Ellen Høvik fra Circular Norway og Eva Snare, tidligere næringssjef i Nord-Odal har utviklet den digitale veilederen.

Navn Rolle i prosjektet Organisasjon Epost
Ellen Høvik Prosjektleder Circular Norway eh@circularnorway.no
Eva Snare Prosjekteier Nord-Odal Eva.Snare@nord-odal.kommune.no
Anne Huse Representant Regionsrådet Kongsvinger-regionen anne.huse@innlandetfylke.no
Terje Øverby Innkjøpsekspert RIIK Terje.Overby@kongsvinger.kommune.no
Trond Sørensen GIR GIR sorensen@gir.hm.no
Paul Reidar Løsnesløkken Kommune representant Nord-Odal Paul.Reidar.Losneslokken@edu.nord-odal.kommune.no
Kjersti Enger Dybendal Kommune representant Kongsvinger Kjersti.Enger.Dybendal@kongsvinger.kommune.no
Nils B Lindeberg Kommune representant Åsnes nils.lindeberg@asnes.kommune.no
Atle Svendsrud Kommune representant Grue Atle.Svendsrud@grue.kommune.no
Carl Jaller Kommune representant Eidskog carl.jaller@eidskog.kommune.no