Lørenskog kommune har mål om nullvekst i biltransporten til 2030 og kutt i CO2-utslipp, samtidig er det forventet at innbyggertallet vil øker med 25% over samme periode. For å komme frem til en helhetlig løsning har kommunen kartlagt transportbehov, bruken av kjøretøy og de totale kostnadene av bilparken.  Det resulterte i interessant innsikt; 

 • 85% av klimagassutslippene i kommunen kommer fra veitrafikken
 • 72% av arbeidsreiser med bil
 • 40% av personbilturer er kortere enn 1 km
 • Sentrumsområdene domineres av parkeringsplasser
 • Færre ungdom i organisert idrett enn landsgjennomsnittet

Uten endringer vil befolkningsvekst medføre 16 000 flere kjøretøy per døgn i 2025.

Lørenskog har flere mål for Grønne, sirkulære anskaffelser:

 • Bedre grønne busstilbud internt i kommunen
 • Flere turveier, snarveier, gangveier og sykkelveier
 • Innovasjon innenfor grønn mobilitet
 • Mer ladning for el-biler og økt andel bildeling og samkjøring

 Figur..  viser forandring i transportmønster i Lørenskog

Lørenskog har også brukt sirkulære prinsipper, disse er;

 • Prioritere fornybare ressurser.
 • Ta i bruk digital teknologi
 • Samarbeid for felles verdiskapning
 • Styrke og utarbeide kompetanse