I September 2021, lanserte DFØ Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Handlingsplanen kommer med 10 hovedgrep, hvor det første av disse er sirkulære innkjøp[TØ1] . Fokuser ligger på prioriterte områder; transport, bygg og anlegg, mat og måltidstjenester, plastprodukter, IKT/elektriske og elektroniske produkter, batterier, møbler og tekstiler

Det offentlige i Norge anskaffer for over 500 milliarder kroner årlig. Disse innkjøpene står for over 10% av de samlede klimagassutslippene i Norge.

Bare i Kongsvingerkommunene anskaffer Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK) for ca 1,1 – 1,2 milliarder årlig. Ved å teste og utvikle sirkulære innkjøp og kriterier kan man dermed påvirke markedet til å levere flere sirkulære tjenester og produkter samtidig som man reduserer utslipp av klimagasser.

Det å utvikle sirkulære innkjøp og kriterier kan være en viktig pådriver for å utvikle marked for sirkulære produkter og tjenester både lokalt men også nasjonalt. Ved å handle mer sirkulært kan Kongsvingerregionen redusere sine klimagassutslipp og bidra til holdningsendring.


 [TØ1]Bruk hele punktet slik det står i veilederen ikke kun sirkulære anskaffelser. Skaper troverdighet og kredibilitet.

Fra veilederen:

Offentlige oppdragsgivere skal i sine anskaffelser søke å fremme null- og lavutslippsløsninger og sirkulær økonomi