Home Om sirkulærøkonomi

Om sirkulærøkonomi

Nasjonale, globale og regionale føringer

Klimautfordringene er blant de største utfordringene vi står overfor. Norge er forpliktet gjennom Parisavtalen og bærekraftsmålene til å bidra å kutte klimagassutslipp med 55...

Avtaler som understøtter sirkulærøkonomi

Sirkulære anskaffelser kan bety at man må utvikle nye anskaffelses kontrakter. Gjennom disse kontraktene kan du som innkjøper pålegge eller oppfordre leverandøren til å...

Tildelingskriterier som fremmer sirkulærøkonomi

Når man skal handle sirkulært må kriteriene man stiller reflektere sirkulære prinsipper, slik at produktene man kjøper inn bidrar til økt ressurseffektivitet, energibesparelser og...

DFØs definisjon av sirkulære anskaffelser

Fra DFØ defineres sirkulære anskaffelser slik; Det offentlige anskaffelser av varer, tjenester eller utviklingsprosjekter som stimulerer til energi- og materialeffektive verdikjeder med mest mulig...

Lokale politiske mål som sirkulært virkemiddel

Fra kartlegging over sirkulære innkjøp i Norge og Europa ble det veldig tydelig at ett av de viktigste virkemidlene for å komme i gang...

Sirkulære prinsipper

Målet i sirkulærøkonomi er å utnytte ressursene fra jorden best mulig. Råmaterialene vi benytter til vårt forbruk skal beholdes i kretsløpet gjennom gjenbruk og...