Fra kartlegging over sirkulære innkjøp i Norge og Europa ble det veldig tydelig at ett av de viktigste virkemidlene for å komme i gang med sirkulære innkjøp er politisk forankring. Den regionale miljø og klimaplanene nevner innkjøp som et tiltak, men for å forankre behovet og ønsket omstilling burde dette bli et politisk mål for hver av kommunene i regionen og inn i anskaffelsesstrategi for Regionalt innkjøp i Kongsvingeregionen. Per i dag, er miljø ett av tre mål i strategien og formuleres slik; Kommunenes anskaffelsesvirksomhet skal bidra til miljøvennlige løsninger og til å oppfylle målsettingene i kommunenes klimaplaner med bærekraftige løsninger.  Dette målet er et godt første steg til å øke andelen klimavennlige innkjøp, men det er også behov for en enda tydeligere strategisk retning mot sirkulærøkonomi. For å lykkes med sirkulære innkjøp er det viktig at kommunen har etablerte ambisjoner for sirkulære innkjøp i anskaffelsesstrategien. Det er potensial for å spare penger og ressurser ved å handle sirkulært. Målsetningene i anskaffelsesstrategien kan være;

Andel sirkulære innkjøp skal være 10% innen 2025, 50% innen 2030 og 70% innen 2040

Figur 1, Viser politiske avgjørelser som må tas for å lykkes med sirkulæreinnkjøp

Det er imidlertid viktig at alle som berøres av strategien er kjent med hvordan dette vil påvirke deres arbeidshverdag. Det vil derfor være behov for kursing og opplæring av kommune administrasjon, politikere, ordfører/rådmenn og ikke minst innkjøpsansvarlige og bestillere.

Ved å sette strategiske mål om sirkulære innkjøp må man også anerkjenne hvordan dette vil påvirke budsjetteringen. (for eksempel dersom kommunen bytter til leie av produkter og/eller kjøper tjenester i stedet for produkter)

En anskaffelses prosess involverer mange aktører og ledd, derfor er det viktig at det sirkulære målet blir satt så tidlig i prosessen som mulig. Figuren under, viser at jo lenger ut i prosessen man har kommet, jo vanskeligere er det å endre og dermed påvirke sirkulariteten i innkjøpet. Dette blir også fremhevet i anskaffelsesstrategien med tilltaket; Ha fokus må miljø i planleggingsfasen.  Med en tydelig politisk og administrativ forankring kan man sørge for at sirkularitet blir prioritert fra start, der det lar seg gjøre.

Figur 2, skravert område viser hvor i prosessen man har størst påvirkning på sirkularitet