Når man skal handle sirkulært må kriteriene man stiller reflektere sirkulære prinsipper, slik at produktene man kjøper inn bidrar til økt ressurseffektivitet, energibesparelser og lavere klimagassutslipp.

Kriteriene burde utformes gjennom enten tekniske eller funksjonelle krav/kriterier. Utformingen av kriteriene burde vurderes i lys av hva som er hensiktsmessig for å oppnå et sirkulært resultat. Hvis du velger å utvikle funksjons- og ytelseskrav, kan du beskrive effekten du ønsker å oppnå fremfor ett bestemt produkt. Dette kan bidra til at man mottar tilbud med innovative og miljøbesparende løsninger.

Ved å tilrettelegge for digitalisering og deling av data mellom ulike aktører kan du være med på å muliggjøre nye arbeidsformer og forretningsmodeller. Ofte vil det være hensiktsmessig å benytte en kombinasjon av funksjons-/ ytelseskrav og mer tekniske spesifikasjoner.  I tabellen under  finner du veiledning for hvordan du kan utvikle sirkulære kriterier innen kategoriene, «utvidet/ lang levetid», «lukkede materialkretsløp», og «rene kretsløp».

Denne tabellen skal utvikles videre for å tydeliggjøre hva slags krav som kan stilles

Utvidet/ lang levetidLukkede materialkretsløpRene kretsløp
Krav til rehabilitering eller ombruk av bygg, produkter deler eller emballasje.Krav om at produkter eller emballasje er materialgjenvunnet eller kan material gjenvinnesKrav om tilsetningsstoffers og kjemikalier som benyttes, ikke er skadelige (jf REACH og ROHS direktivene)
Krav/ kriterier som fremmer og/eller belønner lang garantitidKrav om gjenvunnet (og kortreist) materialstrøm eller bi-produkter (f.eks fiskegarn) som råstoff/innsatsmiddelKrav om dokumentasjon på hvordan ulike materialer håndteres ved endt levetid.
Krav om tilgang på reparasjon, service og/eller tilgang på reservedeler eller ekstrautstyr som forlenger levetiden, etter at garantien har gått utEtterspørre plan for ombruk, avhending av deler og produkter, samt stille krav om at leverandøren gjennomfører innsamlingenKrav basert på miljøkrav i svanemerket eller økodesign, inkludert kjemikalier brukt i produksjon, behandling, belegg og fargestoffer samt muligheten for å separere og gjenvinne materialer ved endt levetid
Krav/ kriterier som fremmer deling, leasing eller sirkulære forretningsmodeller som muliggjær lang levetid for produkteneEtterspørre ombruk eller gjenvinning av emballasje, og spørre hvordan leverandøren planlegger å gjennomføre dette

Tabell 1, sirkulære kriterier

Det finnes flere veiledere for miljøvennlige kriterier, under ønskes det å fremheve DFØ og Svanemerket sine digitale løsninger.

1.1.1     DFØ kriterieveiviser

DFØ har utviklet en kriterieveiviser for å stille krav til miljø i anskaffelsen. I veilederen finner du formulering av krav og kriterier for miljø og sosialt ansvar, og dokumentasjon av kravene, som kan stilles i en anskaffelsesprosess. Ved å velge krav innen spesifikasjonene; Fremme lang levetid, fremme rene kretsløp, fremme lukkede kretsløp og klima- og miljøvennlige produkter vil kriteriene du stiller, som bidra til økt sirkulærøkonomi. Kravene er utviklet innen utvalgte kriterier;

 1. Avfallsinnsamling
 2. Bygg, anlegg og eiendom
 3. IT-utstyr
 4. Mat og måltidstjenester
 5. Møbler
 6. Transport

1.1.2     Svanemerket miljøkrav til anskaffelser

Svanemerket lanserte sitt nye digitale verktøy for miljøvennlige kriterier i desember 2021. Verktøyet er utviklet for å gjøre det lettere å finne ferdig formulerte miljøkrav som kan benyttes i offentlige anskaffelser. Formuleringene er juridisk kvalitetssikret av advokat. Svanemerket har utviklet kriterier for kategoriene;

 1. Arbeidsklær, andre tekstiler og fottøy
 2. Bygg og byggevarer
 3. Forbruksvarer og kontorrekvisita
 4. Helsesektoren
 5. IT-utstyr
 6. Møbler og innredning inne og ute
 7. Tjenester og trykksaker
 8. Transport