Klimautfordringene er blant de største utfordringene vi står overfor. Norge er forpliktet gjennom Parisavtalen og bærekraftsmålene til å bidra å kutte klimagassutslipp med 55 prosent til 2030 (fra 1990-nivå), og bli et lavutslippssamfunn innen 2050 for å bidra til 1,5-gradersmålet.

Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi

Offentlig sektor er en stor innkjøper, forbruker og investor. Staten, fylkeskommuner og kommuner kjøper inn varer, tjenester og bygg- og anleggsarbeid for om lag 595 milliarder kroner i året. Disse innkjøpene står for 10 prosent av de samlede klimautslippene i Norge. Offentlig etterspørsel etter sirkulære løsninger kan styrke markedene for sirkulære produkter og tjenester, og være en driver for innovative løsninger og nye forretningsmodeller, samt øke omsetning for sekundære råvarer, ifølge strategien for grønn, sirkulær økonomi.

Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon

Norge lanserte i september 2021 i Handlingsplan for økt andel klima- og miljøvennlige offentlige anskaffelser og grønn innovasjon. Handlingsplanen kommer med 10 hovedgrep, hvor det første av disse er; Offentlige oppdragsgivere skal i sine anskaffelser søke å fremme null- og lavutslippsløsninger og sirkulær økonomi. Fokuset ligger på prioriterte områder; transport, bygg og anlegg, mat og måltidstjenester, plastprodukter, IKT/elektriske og elektroniske produkter, batterier, møbler og tekstiler.

Føringer fra EU

EU har allerede kommet godt i gang med implementeringen av Public Procurement for Circular Economy, og har iverksatt sin «Circle Economy Action Plan» for å lykkes med å bli nullutslippskontinent innen 2050, som bidrar til å oppnå klimamålene i Parisavtalen.

EU har også innført Handlingsplan for bærekraftig finans der taksonomien med klassifiseringer av aktiviteter som påvirker miljøet også vil få betydning for norske kommuner i forhold til grønne lån og gunstige forsikringer.

Regionale retningslinjer

I Kongsvingerkommunene anskaffer Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK) for ca 1,1 – 1,2 milliarder årlig. Ved å benytte sirkulære innkjøp og kriterier kan man dermed påvirke markedet til å levere flere sirkulære tjenester og produkter samtidig som man reduserer utslipp av klimagasser. Sirkulære innkjøp bidrar også til at Kongsvingerregionen reduserer sine klimagassutslipp og bidrar til holdningsendring.

Det finnes et interkommunalt miljø- og klimanettverk som har utarbeider en regional klima- og miljøstrategi som er vedtatt i kommunestyrene i Kongsvingerregionen. Ifølge planen skal kommuneorganisasjonene være klimanøytrale innen 2025. Innkjøp er nevnt som ett virkemiddel for å nå dette målet ved; tiltak om at det i innkjøp skal stimuleres/stilles krav til økt bærekraft og minst mulig karbonavtrykk. I anskaffelsesstrategi for Regionalt innkjøp i Kongsvingeregionen er miljø ett av tre mål i strategien og formuleres slik; Kommunenes anskaffelsesvirksomhet skal bidra til miljøvennlige løsninger og til å oppfylle målsettingene i kommunenes klimaplaner med bærekraftige løsninger.