Fra DFØ defineres sirkulære anskaffelser slik; Det offentlige anskaffelser av varer, tjenester eller utviklingsprosjekter som stimulerer til energi- og materialeffektive verdikjeder med mest mulig lukkede materialkretsløp, parallelt med å minimere negative miljøpåvirkning og avfall gjennom hele livsløpet.

Å utnytte ressurser effektivt er essensen i god økonomi. Sirkulærøkonomi handler om å bevege seg fra en lineær økonomi hvor vi utvinner ressurser, produserer, forbruker, og kaster til en økonomi hvor vi forvalter ressursene på en slik måte at vi forebygger at avfall opstår. Det handler om å forvalte og utnytte ressursene våre på en slik måte at de gir samfunnet høyest mulig verdi og nytte lengst mulig, gjennom økt levetid, gjenbruk og gjenvinning av ressurser.

Kommuner og bedrifter som satser på en ressurseffektivisering kan oppnå direkte og indirekte kostnadsbesparelser, nye inntektskilder og bedre omdømme. Ved sirkulære anskaffelser, burde produkter og tjenester som fremhever vedlikeholds-reparasjon og lang livssyklus vinne frem.

Figur 1 viser syklusen for sirkulære innkjøp. Det figuren ønsker å fremheve er at politikken støtter sirkulære krav (ytterste sirkel), og hvilket produktegenskaper man kan fokusere på for å oppnå dette (midterste sirkel). Når man starter med sirkulære innkjøp, er det noen punkter det kan være fint å være bevist på;

  • Sirkulære anskaffelser krever en omstilling i vårt tankesett på flere alle nivåer; Oversikt over det reelle behovet i kommunen, Innsikt i verdikjeder, “kostnadsposter”/budsjettering, prinsipielle beslutninger mht kjøp av produkt eller tjeneste, råvarer, i produksjon og finansiering. 
  • Økt engasjement med markedet – Ved å kommunisere politiske mål, kan man opprette ett større engasjement og samarbeid med markedet. Gjennom dialog konferanser kan man få bedre informasjon om hva som er tilgjengelig i markedet. Gjennom veiledende kunngjøring kan man gi beskjed til markedet opp til 12 måneder før, hva man ønsker å vektlegge i anskaffelen, det så være sirkularitet eller miljømerkinger.
  • Sett søkelys på tjeneste i stedet for produkt – et mål i sirkulære innkjøp er å forlenge levetiden på ressurser, dette kan iverksettes ved å sette søkelys på leasing og leie fremfor kjøp av produkter. Ved kjøp av tjenester kan man også inkludere krav om reparasjon av produkter.
  • Krav for produktdesign, bruksfase og livssyklus, siden sirkulær økonomi setter søkelys på redusert ressursuttak vil det å stille krav til resirkulert innhold i produkter, forventet levetid (gjerne over 5år), reparasjonsmuligheter og plan for avhending/resirkulering ved endt levetid bidra til bedre bruk av ressurser.
  • Med sirkulære innkjøp kan innkjøpskonktrakter endres, da er det viktig at alle involverte har fått opplæring og informasjon om endringer.
  • Tydelighet og ansvar for kontraktstyringen mellom innkjøper og produsent.

Figur 3, Viser syklusen for sirkulære innkjøp